انتخاب خانم سوانا دانغیان به عنوان بهترین سخنران در همایش بین المللی