تعرفه خصوصی خدمات آزمایشگاه های همکار دانشگاه آزاد اسلامی (ساها) حوزه علوم پزشکی 94 و الگوی تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی (آزمون محور و دستگاه محور) 1394/10/01

دفتر پژوهش،فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تعرفه خصوصی خدمات آزمایشگاه های همکار دانشگاه آزاد اسلامی (ساها) حوزه علوم پزشکی سال 94 بر مبنای تعرفه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را اعلام داشت. همچنین به منظور برنامه ریزی و تحقق اهداف طرح سامانه آزمایشگاه ها همراه (ساها) و استفاده حداکثری از ظرفیت های دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه آزمایشگاه ها و دسترسی به اطلاعات دقیق، ضروریست کلیه واحدهای مجری علوم پزشکی اطلاعات مربوط به خدمات ارائه شده از سوی واحد که تعرفه آن در لیست پیوست موجود نیست را هرچه سریع تر قیمت گذاری کرده و همچنین در صورت امکان ارائه خدمات به صورت دستگاه محور، ضروریست که مشخصات دستگاه شامل نام دستگاه، شرکت سازنده، کشور سازنده، زمان آخرین کالیبراسیون، سال ساخت دستگاه در فرمت Excel تهیه شده و هزینه هر واحد کار دستگاه نیز با توجه به هزینه استهلاک و سایر موارد تاثیرگذار برآورد شده و به این دفتر اعلام نمایند. 

• تعرفه خصوصی خدمات آزمایشگاه های همکار دانشگاه آزاد اسلامی (ساها) حوزه علوم پزشکی 94 

الگوی تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی (آزمون محور) 

الگوی تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی (دستگاه محور)