نحوه دریافت فرم پژوهانه 1395/04/26


به استحضار اعضاي محترم هيئت علمي مي رساند فرمهاي مربوط به پژوهانه (گرنت) از طريق سيستم اداري رايورز به كارتابل كليه اساتيد ارسال شده است خواهشمند است در موعد مقرر نسبت به تكميل و ارسال فرمهاي مربوطه به همراه مستندات لازم اقدام فرماييد.