کسب رتبه اول دانشگاه آزاد اسلامي در بين كليه دانشگاههاي كشور به گزارش پايگاه ISI - ESI

با بررسيهاي بعمل آمده توسط حوزه معاونت پژوهشی واحد تبريز در بررسي پايگاه ISI - ESI مشخص گرديد دانشگاه آزاد اسلامي در بين كليه دانشگاههاي كشور با ميزان ارجاعات 146085 و 227 مقاله برتر حائز رتبه اول گرديده است. رتبه دوم مربوط به دانشگاه تهران با ميزان ارجاعات 120881 و 84 مقاله برتر ميباشد.
این موفقیت را به جامعه دانشگاهی بخصوص خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی تبریک میگوییم.