مجله برتر جشنواره فرهیختگان 1396/05/07

مجله علمی پژوهشی «آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی» به مدیر مسئولی دکتر ودود رضویلر در بخش مجلات برتر جشنواره فرهیختگان سال 96 به عنوان مجله برتر انتخاب شد.