ارزیابی نشریات 1396/12/19

نشریات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در ارزیابی حوزه معاونت پژوهش و فناوری در اسفند ماه 1396 درج شده در سامانه ارزیابی نشریات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از لحاظ چاپ و اخذ امتیاز علمی در بین تمای نشریات دانشگاه آزاد اسلامی در بهترین وضعیت قرار دارد.