رخدادهای مهمکسب عنوان برترجشنواره سراسری و ملی ایثار توسط دانشجوی دکترای شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

سرکار خانم دکتر رقیه صادق زاده دانشجوی دکترای شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و فرزند شهید والامقام، موفق به کسب عنوان برتر در دومین جشنواره ملی آموزشی تحصیلی با عنوان جشنواره ملی ایثار گردید.