آرشیو مناقصات
تاریخنوع فراخوانموضوعمهلتفایل پیوستی
1397/04/25مزايدمزايده بوفه _دانشكده_دامپزشكي_و_كشاورزي1397/05/03 دریافت فایل
1397/04/25مزایدهواگذاری بوفه دانشکده پزشکی1397/05/03 دریافت فایل
1397/04/25مزایدهواگذاري اجاره كتابفروشي دانشگاه1397/05/03 دریافت فایل
1397/04/25مزایدهمزايده واگذاري اجاره محل خدمات كپي دانشجويي در دانشكده مکانیک1397/05/03 دریافت فایل
1