دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تبریز شد 1399/04/09

به گزارش خبرنگار روابط عمومی واحد تبریز، علیرضا زبردست دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به‌عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز انتخاب شد.

مشاور شهرسازی شهردار تبریز، مشاور عالی رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز، مدیرعامل سازمان موتوری شهرداری تبریز، عضو کمسیون‌های خدمات شهری و محیط زیست، تحقیق و نظارت شورای اسلامی شهر تبریز، عضو کمسیون‌های بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌های تبریز، مدیر کنترل و نظارت خدمات شهری شهرداری تبریز، معاون خدمات شهری منطقه و عضو کمسیون‌ها و کمیته‌های زیباسازی-خدمات شهری و مناسب‌سازی محیط شهری ازجمله سوابق کاری علیرضا زبردست است.