در شهر اولین‌ها صورت گرفت؛ اختصاص هزینه‌ پذیرایی دفاعیه به مؤسسات خیریه 1397/11/13

به گزارش روابط عمومی واحد تبریز، یعقوب قنبری دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در اقدام خیرخواهانه و پسندیده با مراجعه به جمعیت خیریه قلب‌های سبز تبریز با هدف فرهنگ‌سازی مشارکت در کار خیر اقدام به اعطای هزینه‌های پذیرایی جلسه دفاع خود به نفع کودکان مبتلا به سرطان و دانش‌آموزان مستعد و بی‌بضاعت زیر پوشش این مؤسسه کرد.

در راستای بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر استفاده‌نکردن از پذیرایی در جلسات دفاعیه، این اقدام با استقبال استادان مواجه شد که برای نخستین بار در دانشگاه آزاد اسلامی در شهر اولین‌ها اتفاق افتاد؛ این حرکت ارزشی و خیرخواهانه می‌تواند آغاز یک حرکت فرهنگی و خیرخواهانه در مراکز آموزش عالی باشد.