فهرست مقالات علمی گروه مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
ردیفعنوان مقالهعنوان همایشجنسیتفایلتاریخ شروعتاریخ خاتمهنوع مقالهدامنهمتولیارائه دهندهنحوه ارائهسال پذیرش
1Determining of starin ratio in tensile test using by image processing 12th International Congress Machines,Technologies,Materials مرد 16-19 Sep 20 بین المللیخارجیبلغارستانامیرحسین دائی سرخابیسخنرانی2015
2ارائه یک مدل جدید برای انتخاب مناسب پنجره Anew model for appropriate selection of windowSEB2012مرد 3-5 Septembe بین المللیخارجیسوئدعبدالسلام ابراهیم پورسخنرانی2012
3مطالعه رفتار خزشی فولاد ضد زنگ CD304L با بدست آوردن معادله اساسی حزشی پرانتل Study of the creep behavior with prandtl law constitutive equation for cold – drawn 304l stainless steel(ICAMS 2012)مرد  27 –29 Sep بین المللیخارجیرومانیامیرحسین دائی سرخابیسخنرانی2012
4تحلیل المان محدود تنش های پسماند در جوش لب به لب لوله های فولاد ضد زنگ کار سرد شده 304L Finite element analysis of residual stresses in butt – welded cold drown 304L stainless steel pipesInternational Conference Engineering , Technologies and Systems TechSys 2011مرد 26may201128may2011بین المللیخارجیبلغارستانامیرحسین دائی سرخابی ( فرید وکیلی تهامی ؛ محمد زهساز )سخنرانی2011
5مطالعات عددی تاثیرات پارامترهای عملکردی موتور بر روی فرایند احتراق در موتورهای دوگانه سوز ( دیزل / گاز ) با استفاده از مدل احتراقی پیشرفتهاولین همایش ملی شبیه سازی سیستم های مکانیکیمرد 3?????13904?????1390ملیداخلیاهوازجعفر غفوریسخنرانی1390
6مطالعه المان محدود تاثیر تغییرات دمائی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی درتوزیع درجه حرارت ناشی از جوش لب به لبدر دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسیمرد 12???138813???1388بین المللیداخلیتهران امیر حسین دایی سرخابیپستر1388
7معادله اساسی خزش برای دو ماده از جوش304l فولاد ضد زنگ Creep Constitutive Equation for 2 – Materials of Weldmet – 304L Stainless SteelICAMAME2012مرد 9 ????11 ????بین المللیخارجیاماراتامیرحسین دایی سرخابی سفر دوم ( فرید وکیلی تهامی )سخنرانی90
8طراحی و ساخت سيستم اندازه گیری قطر خارجی شفت بصورت نرم افزاری والکترونیکیدومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولیدمرد 6 ????887 ????88ملیداخلیاصفهان، نجف آباد محمد علی رهبری عصریسخنرانی88
9مطالعه المان محدود عوامل موثر درپدیده فوران جوشکاری حین کار اتصالات T شکلدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایرانمرد 10 ????? 8812 ????? 88ملیداخلیدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلامیرحسین دائی سرخابیپستر88
1