رخدادهای علمی و پژوهشی


نحوه تشخیص وب سایتهاي جعلی مجلات علمی

پدیده ناهنجار وبسایت هاي جعلی مجلات علمی به یکی از معضلات جدي جامعه علمی ایران تبدیل شده است. این موضوع که چند سالی از عمر آن می گذرد گریبان گیر تعداد زیادي از پژوهش گران و دانشجویان گردیده است. بی اطلاعی از این مسئله موجب شده است که روز به روز تعداد این مجلات افزایش یابد و گردانندگان آن ها از طریق دریافت هزینه هاي به اصطلاح' انتشار مقاله' به سودهاي کلانی برسند.

JRK 2016

كميته اعتبارسنجي استان آذربايجان‌شرقي پس از استخراج اطلاعات مجلات 227 گروه علمي مختلف در سال 2016 از پايگاه تامسون رويترز، شاخص‌هاي مورد استفاده در ارتقاء اعضاي هيأت علمي و تشويق مقالات را محاسبه و در قالب فايلي تحت عنوان JRK 2016 جهت استفاده استادان و دانشجويان تحصيلات تكميلي بروزرساني نموده است.


سرقت علمی چیست؟

بسیاری از افراد بر این عقیده اند سرقت علمی، کپی کردن آثار دیگران یا قرض گرفتن فکر اصلی از شخص دیگریست...

جبهه‌های تحقيقاتی (Research Fronts)

موسسه تامسون رویترز در بخش ESI در طی یک بازه ده ساله امکان دسترسی به جبهه‌های تحقیقاتی مهم را فراهم می‌سازد. یک جبهه تحقیقاتی، یک دسته از مقالات پراستناد تحت عنوان «مقالات هسته» در یک موضوع تخصصی می‌باشد که به روش آنالیز خوشه‌ای مشخص می‌شوند.....